Condicions d’ús

Condicions generals de contractació

L’empresa propietària de l’domini WWW.AMEDICS.ES és ACTES MEDICS CONSULTING S.L .. amb domicili social al C / CASTILLEJOS, 355 08025, BARCELONA amb CIF B66084740 amb email de contacte: INFO@AMEDICS.NET i número de telèfon: 933.041.759.

Condicions d’accés i inscripció

Els equips (ordinador, programari, mitjans de comunicació, etc.) necessaris per a efectuar la contractació corren exclusivament a càrrec de l’Usuari, així com els costos de comunicació ocasionats pel seu ús.

Per ser Usuari de WWW.AMEDICS.ES, haurà d’omplir tots els camps obligatoris que apareixen en els formularis d’inscripció.

Dret de desistiment

Dret de desistiment: en cas de contractació electrònica o telemàtica, l’informem que vostè té dret a desistir de l’contracte durant un termini de catorze dies hàbils comptats a partir de la data de subscripció dels serveis, sense que hi hagi penalitat o motiu. De conformitat amb la legislació vigent, No podrà exercir el dret de desistiment si, abans de l’transcurs d’aquests catorze dies hàbils, hagi accedit i fet ús i gaudi dels serveis subscrits. Si, per contra, no ha començat a gaudir d’el servei, Vostè podrà fer efectiu el dret de desistiment remetent al següent compte de correu electrònic INFO@AMEDICS.NET, escrit de desistiment que pot descarregar-se aquí.

Obligacions DOMINI

WWW.AMEDICS.ES proporcionarà per mitjans electrònics ia distància, un servei segur, seguint les polítiques de privacitat vigents, i la normativa legal vigent.

WWW.AMEDICS.ES renúncia a qualsevol responsabilitat per declaracions falses realitzades per un Usuari.

Obligacions de l’Usuari

Les disposicions d’aquest article s’han d’aplicar sense perjudici del que disposa l’article “Baixa de Servei”.

A l’utilitzar els Serveis, l’Usuari es compromet, en particular, a respectar les disposicions de la normativa en matèria de contractes, els drets de tercers i aquestes condicions d’ús.

Modalitats de pagament

L’ús dels serveis de pagament de WWW.AMEDICS.ES suposa que l’Usuari ha contractat una subscripció. Els usuaris poden adquirir una subscripció mitjançant targeta bancària, o per qualsevol altre mètode de pagament que DOMINI pugui oferir en el seu moment.

El preu i les modalitats de pagament dels diferents serveis de pagament de DOMINI estan disponibles en tot moment en el lloc WWW.AMEDICS.ES

Els preus en DOMINI es troben expressats en Euros (impostos inclosos).

L’Usuari garanteix que les dades per ell indicats són exactes i conformes a la realitat. Es compromet a informar immediatament a Englishsummer.com en cas de modificació de les dades indicades en el moment de la inscripció i, arribat el cas, a procedir ell mateix a aquestes modificacions des de l’espai personal que té reservat en el lloc WWW.AMEDICS. ES.

Un cop complimentades les condicions necessàries per a la inscripció, cada Usuari disposa d’un número d’usuari estrictament personal i confidencial i que no ha de ser comunicat ni compartit amb tercers.

Si l’Usuari utilitza o difon aquests elements de manera contrària al seu ús previst, WWW.AMEDICS.ESrescindirá el compte de l’Usuari.

L’Usuari serà l’únic responsable de l’ús d’aquests elements d’identificació per part de tercers i de les accions o declaracions realitzades a través del seu compte d’Usuari, siguin fraudulentes o no. L’Usuari eximeix ACTES MEDICS CONSULTING S.L. de tota responsabilitat per demandes o qualsevol altre tipus de reclamació en dret a això. D’altra banda, ja que WWW.AMEDICS.ES no té l’obligació ni disposa de mitjans per garantir la identitat de les persones que s’inscriuen en els seus Serveis, WWW.AMEDICS.ES no serà responsable en cas que qualsevol tercer utilitzi la identitat d’algun dels Usuaris. Si l’Usuari té raons per pensar que una persona està utilitzant els seus elements d’identificació o el seu compte, ha d’informar immediatament a WWW.AMEDICS.ES d’això.

WWW.AMEDICS.ES s’eximeix de tota responsabilitat en cas d’ús d’aquesta pàgina per comunicar, o difondre un intent d’autolesió, ja que tot el que atempti a la integritat física i moral de les persones queda expressament prohibit en aquesta pàgina. No fent-se responsable la web.

Retard de pagament

En el cas que no s’efectuï el pagament dels productes sol·licitats en el termini de venciment, ACTES MEDICS CONSULTING S.L .. exigirà immediatament el seu abonament. A més, ACTES MEDICS CONSULTING S.L. es reserva el dret de suspendre qualsevol reserva en curs. Així mateix, ACTES MEDICS CONSULTING S.L. podrà exigir el client les despeses bancàries corresponents a no pagar, i iniciar immediatament les accions judicials que consideri oportunes per a la recuperació del deute, assumint en aquest cas el client el cost que això pogués derivar-se.

Conveni entre l’Usuari i ACTES MEDICS CONSULTING S.L.

Aquestes condicions d’ús, així com les pàgines d’el lloc WWW.AMEDICS.ES a què es fa referència, constitueixen un contracte que regeix les relacions entre l’Usuari i ACTES MEDICS CONSULTING SL. Aquestes condicions anul·len o substitueixen qualsevol altra disposició anterior que no hagi estat expressament indicada o annexada i constitueixen el total dels drets i obligacions de DOMINI i de l’Usuari respecte de les mateixes.

Si algun dels termes d’aquestes Condicions d’Ús fos declarat nul en aplicació de la legislació vigent, o en virtut d’una decisió judicial d’un tribunal amb jurisdicció suficient, els restants termes d’aquestes Condicions d’Ús han de romandre en ple vigor. A més, la manca d’iniciació d’accions legals per alguna part en relació amb la infracció d’aquestes Condicions d’Ús comesa per altra part, no suposarà la renúncia de la primera part del seu dret a iniciar en el futur accions legals contra aquesta infracció.

Canvis en ACTES MEDICS CONSULTING S.L. o en les condicions d’ús

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. podrà modificar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment. Tot Usuari serà informat de la naturalesa d’aquestes modificacions tan aviat com es publiquin en el lloc de DOMINI. Les modificacions tindran efecte transcorregut un mes des de la seva publicació en el lloc. Per als Usuaris inscrits posteriorment a la posada en línia d’aquestes modificacions, aquestes els seran immediatament aplicades ja que les hauran acceptat a el fer-se usuaris.

Comunicació d’incidències i irregularitats

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb el correu formulari@amedics.net o:

ACTES MEDICS CONSULTING S.L.
C/ CASTILLEJOS, 355 08025, BARCELONA

Compromís de l’usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un tractament

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en WWW.AMEDICS.ES.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació de consentiment i informació a l’tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

Responsabilitat dels usuaris per l’ús del contingut

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, als l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de l’propi ACTES MEDICS CONSULTING SL, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades de el mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment de l’deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és ACTES MEDICS CONSULTING SL amb domicili en C / CASTILLEJOS, 355 08025, BARCELONA i amb la gestió de l’domini d’Internet WWW.AMEDICS.ES inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del correu electrònic INFO @ AMEDICS. NET.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas de que algun dia es disposi a l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ a l’registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat de el perfil d’usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil de l’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de comunicar a tercers i / o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activa el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu de el pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació de l’bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari de l’menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.