Avís legal

ACTES MEDICS CONSULTING S.L., proveïda de CIF B66084740, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. ACTES MEDICS CONSULTING S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social o Nom de l’Empresa ACTES MEDICS CONSULTING S.L.
CIF B66084740
Adreça: C/ CASTILLEJOS, 355
Població: Barcelona
Codi Postal: 08025

Concepte d’usuari

La utilització de la Web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les polítiques de privacitat en la versió publicada per ACTES MEDICS CONSULTING SL. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

Informació sobre els links

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de ACTES MEDICS CONSULTING S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant a l’connectar-se a la web de ACTES MEDICS CONSULTING SL com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de ACTES MEDICS CONSULTING S.L.

Enllaços des de webs externes

Es prohibeix expressament establir el vincle WWW.AMEDICS.ES des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i als el ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, ACTES MEDICS CONSULTING SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

Política de privacitat

ACTES MEDICS CONSULTING S.L., proveïda de CIF B66084740, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. ACTES MEDICS CONSULTING S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD de què és responsable ACTES MEDICS CONSULTING SL, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a el tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a C / CASTILLEJOS, 355 08025, BARCELONA .. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos a l’enllaç Política de Privacitat .

Informació sobre l’utilització de cookies

En aquesta web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part de ACTES MEDICS CONSULTING S.L.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualizaciones o errors.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

Indicacions sobre aspectes tècnics

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a ACTES MEDICS CONSULTING S.L.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ACTES MEDICS CONSULTING SL realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per ACTES MEDICS CONSULTING S.L. així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de ACTES MEDICS CONSULTING SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ACTES MEDICS CONSULTING SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de ACTES MEDICS CONSULTING SL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ACTES MEDICS CONSULTING SL així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través de l’correu electrònic.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes , xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de ACTES MEDICS CONSULTING S.L. al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà de l’servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ACTES MEDICS CONSULTING SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ACTES MEDICS CONSULTING S.L. traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de ACTES MEDICS CONSULTING S.L.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, ACTES MEDICS CONSULTING S.L. queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ACTES MEDICS CONSULTING SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de ACTES MEDICS CONSULTING S.L. sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ACTES MEDICS CONSULTING S.L. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de ACTES MEDICS CONSULTING SL

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ACTES MEDICS CONSULTING SL per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de ACTES MEDICS CONSULTING S.L. sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ACTES MEDICS CONSULTING S.L .. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’EL CLIENT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ACTES MEDICS CONSULTING S.L. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de ACTES MEDICS CONSULTING SL